El fonament estètic de la perspectiva relacional: Georg Simmel com a pensador crític

La pregunta per les condicions de sorgiment d’un coneixement social entès en termes relacionals situa Georg Simmel al centre de la interrogació. Va ser ell qui va expressar la necessitat que la sociologia s’aproximés a aquests petits fils que constantment estan construint el teixit d’interdependència recíproca que caracteritza les societats modernes dominades per l’intercanvi monetari estès.

Assaig i autonomia a l’Amèrica Llatina El paper del modernisme hispanoamericà en el pensament crític a la zona

L’objectiu d’aquest text és assenyalar alguns elements sobre la importància de l’assaig en la formació del pensament crític llatinoamericà. Per la particularitat de la seva forma, és a dir, el seu caràcter fragmentari i obert, aquesta forma d’escriptura es va cenyir de manera pertinent a la mentalitat llatinoamericana naixent.

Digithum com a vincle entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat d’Antioquia

La Universitat d’Antioquia (UdeA) –Medellín, Colòmbia–, amb la ferma intenció de generar un major impacte i visibilitat en la producció del coneixement que des de les diferents unitats acadèmiques es genera per a ajustar-se als estàndards internacionals, ha començat a renovar i establir relacions amb universitats del continent americà, europeu i asiàtic que permetin enfortir els processos de recerca i d’apropiació social del coneixement.