La crisi econòmica i els imaginaris de futur: quin efecte ha tingut la crisi econòmica en la manera d’imaginar el futur?

Aquest article analitza si, i com, la crisi econòmica ha afectat la manera d’entendre el futur personal i el de la societat en general a Alemanya (Colònia) i Espanya (Barcelona). Atès que la perspectiva de futur ha esdevingut un element cabdal de l’autoconeixement (Rosenthal, 1993), i que la integritat de la societat depèn en part de la possibilitat d’imaginar un futur comú (Bauböck, 2017), l’anàlisi dels imaginaris de futur és una eina interessant per a analitzar temes socials.

L’abstracció dels diners, emancipació o alienació?

Aquest article es proposa com a objectiu central fer explícit el procés d’abstracció que han tingut els diners des de les primeres manifestacions formals en la Grècia arcaica fins a la modernitat. Per a això s’apel·la tant a desenvolupaments teòrics com a pràctiques socials i fins i tot a aspectes tècnics. D’altra banda, i continuant les idees que sorgeixen de l’estudi descrit recentment, es plantegen algunes preguntes sobre les monedes digitals, particularment el bitcoin, que, si bé des que va aparèixer ha promès ser una forma anticapitalista, en els fets es pot convertir en la seva eina més sofisticada.

El fonament estètic de la perspectiva relacional: Georg Simmel com a pensador crític

La pregunta per les condicions de sorgiment d’un coneixement social entès en termes relacionals situa Georg Simmel al centre de la interrogació. Va ser ell qui va expressar la necessitat que la sociologia s’aproximés a aquests petits fils que constantment estan construint el teixit d’interdependència recíproca que caracteritza les societats modernes dominades per l’intercanvi monetari estès.

Sobre la secció d’història intel·lectual de la revista Digithum

En el número 18 de la nostra revista vam tenir ocasió de llançar una secció d’història intel·lectual. Com a equip editorial de Digithum estem convençuts que una història intel·lectual amb perspectiva relacional és una manera excel·lent de posar en moviment la nostra experiència subjectiva en relació amb la nostra herència cultural.